Velkommen til Puppestuen

Puppestuen er næste skridt på vejen til at blive en flyvefærdig Humlebi. På denne stue arbejder vi hen imod at skabe et fællesskab, hvor alle føler sig inddraget, samt biddrager til et rart og omsorgsfuldt miljø. Vores ønske er at alle børn får mulighed for at udvikle deres fulde potentiale, for at skabe de bedste betingelser for dette, arbejder vi videre med de værdier jeres barn er blevet præsenteret for og taget del af på Ægge og  Larvestuen eller fra deres dagplejer.

Tryghed

Med ønsket om, at alle børn føler sig som en del af Puppestuens fællesskab, skal vi som voksne sikre os, at alle børn bliver set, hørt og forstået. Igennem dialog og et åbent samarbejde med jer forældre, kan vi sammen sikre os en tryg opstart på stuen. Ved at vi fokuserer på nærvær og omsorg kan vi få skabt en nær relation til jeres barn. Hvilket er det bedste udgangspunkt for en tryg hverdag på stuen og for den videre udvikling herinde.

Selvtillid og selvværd

På puppestuen bekræfter vi børnene i, at de er noget ganske særligt. Med et fokus på den enkelte kan vi bevidstgøre barnet omkring dets styrker og kompetencer. Herved lærer barnet sig selv at kende og lærer at give udtryk for egne meninger og holdninger. Når de oplever sig selv som betydningsfuld, og at de med deres ressourcer og kompetencer kan biddrage til fællesskabet, vokser deres selvfølelse. Ved at vi som voksne bevidst gør brug af deres potentialer, vil de opleve sig selv og deres færdigheder, som værdifulde.  Herved vil de være klar til at vokse med den opgave det er, at blive et større barn der skal begå sig i en stor og udfordrende verden.

Sociale spilleregler og Empati

At indgå i et socialt fællesskab indebærer at udvise tolerance over for andre mennesker og samtidig tør stå ved sig selv og sine værdier. Vi ønsker at alle børn får en forståelse af hvordan man er en god ven, hvor de lærer og erfarer de spilleregler der er i et legefælleskab.

På puppestuen ønsker vi i et samarbejde med jer, at gøre jeres barn klar til, at indgå i et socialt fælleskab, hvori vi guider og hjælper børnene i lege og konfliktsituationer. Ved at vi quider jeres barn med at sætte ord på de følelser de har, og ved at sætte ord på det der er sket, kan vi sammen give jeres barn nogle færdigheder så det, med tiden lærer, at løse en konflikt på egne hånd.

Puppestuen har det enkelte barns styrkesider i fokus og ønsker at inddrage disse som en ressource på stuen. Vi arbejder så vidt muligt i små grupper, da et mindre forum gør det lettere at skabe bevidsthed omkring børnenes forskelige styrker og kompetencer.

At tage del af en stue indebærer også, at man kan udvise ansvarlighed over sig selv, andre og alle de ting man er en del af. Derfor er det vigtigt at vi i samarbejde med jer, viser og fortæller jeres barn om vigtigheden af at passe godt på sig selv og andre, ikke mindst at lægge ting på plads når man har brugt det, så det er klar og indbydende til de næste der kommer og skal lege mede det.

Selvhjulpenhed

På Puppestuen er en af de centrale indsatser for jeres barns udvikling – Selvhjulpenhed-. Dette kræver at vi sammen støtter op omkring jeres barns lyst til selvstændighed. Vi ønsker at jeres barn skal føle en stolthed og succes ved selv at lykkes. Dette for at booste deres selvtillid, så troen på dem selv vokser. Alt efter jeres barns overskud, vil vi guide og hjælpe vi dem igennem påklædningen og andre aktiviteter. Nogle gange skal de have hjælpe med alt, andre gange kun hjælpe til at starte med og oftest vil barnet helt selv.

At lægge bleen, er også en del af, at blive selvhjulpen. Her er det også vigtigt at vi sammen hjælper og guider jeres barn. Ved at vi sammen sætter ord på de følelser jeres barn har omkring dette, skabes der større bevidsthed omkring hvad der sker i kroppen. Det er vigtig de får en følelse af, at det er ok og at det ikke er noget de presses til.

Ved måltider hjælper og guider vi jeres barn til, selv at lære at håndtere og åbne deres madpakke. Her er det vigtigt at i som forældre er bevidste om at gøre den let overskuelig og tilgængelig. Når barnet oplever selv at kunne, vokser deres selvtillid, endnu mere når de oplever at kunne hjælpe andre. Den voksne ved bordet får herved mulighed for, at fokusere på dialogen med børnene, sætte ord på deres succes og deres hjælpsomhed. Dette skaber en hyggelig og rolig atmosfære omkring måltidet.

Sproglig opmærksomhed

Dialog og kommunikation, er et af vores vigtigste redskaber, til at formilde buskaber, vise omsorg og nærvær. Dette kan være både det talte og det kropslige sprog. Vi ønsker i et samarbejde med jer, at lære børnene at sætte ord på deres følelser og handlinger. Med en større bevidsthed om sprogets anvendelighed vil, jeres barn også lære at bruge sproget i konfliktløsninger og til at udtrykke egne ønsker og behov.

På Puppestuen ønsker vi at børnene lærer at føre dialoger, da det er en stor del af udviklingen af bla. Sprogforståelse og udviklingen af jeres barns ordforråd.  Til vores samlinger og dagligdagen har vi fokus på, at lege med sproget gennem rim og remser. Vi synger mange forskellige sange og bruge dem i kombination med andre aktiviteter. Vi synger de samme sange mange gange for at skabe genkendelighed og det er en stor glæde for jeres barn at kunne synge en hel sang til ende. Det er en rigtig god ide at synge de samme sange derhjemme, på den måde får jeres barn endnu større kendskab til sangens fortælling og budskab.

På Puppestuen lærer børnene så småt at modtage beskeder i plenum og kunne handle ud fra dem. Højtlæsning er også en foretrukken aktivitet da det øger koncentrationen, ordforrådet samt sprogforståelsen hos jeres barn.

Aktiviteter

Vores aktiviteter på stuen, vil alle afspejle vores ønske om, at alle børn får udviklet deres fulde potentialer. Dette vil vi gøre ved at præsenterer børnene for mange forskellige kreative udtryksmåder og ved at kombinere flere udtryksmåder på en gang. Herved kan vi sikre os, at alle kan biddrage med noget og lærer af hinanden.

Vi bestræber os på, at skabe situationer og aktiviteter hvor børnene får en god kropsfornemmelse. I et samarbejde med jer forældre vil vi kunne skabe udviklende og trygge rammer omkring jeres barns motorik udvikling og udfordre dem herpå, både fin og grov motorisk. Dette kan være at lege med modellervoks, klippe med saks, danse og hoppe til musik, male, tegne og meget mere.

At lære sig selv at kende, indebærer også at kunne være i ro. På Puppestuen bestræber vi os på at skabe rum hvor børnene ind imellem kan få en pause,  slappe  af og mærke sig selv: Det kan være os der fornemmer at jeres barn har brug for en lille lur, eller en pause, eller barnet selv der ønsker det.

Vi går ofte ture, da det giver børnene en forståelse af det nærmiljø de færdes rundt i og omkring deres institution. De lærer samtidig at færdes ude i trafikken og hvilke spilleregler der her er gældende, samt hvordan man passer på sig selv og andre.

Daglig dialog og samarbejde

Det er vigtigt at i som forældre går på Nem Børn, for at få alle nyheder omkring jeres barns stue. Med et fokus på jeres barn når vi ikke altid at formidle alle ting ud. For at sikre jer, at I får al den vigtige information omkring Puppestuens /Humlebiens pædagogiske aktiviteter og tiltag skal i dagligt bruge Nem Børn.

Gennem daglig dialog giver vi hinanden mulighed for at støtte op omkring jeres barns udvikling. Det kan ex. være viden om jeres barn er kommet meget senere i seng end de plejer– Har sovet dårligt –har en dårlig morgen osv. Disse informationer er vigtige for os på stuen, da vi herved endnu bedre kan tage hensyn til jeres barn og tolke deres signaler hvis de ex. er mere trætte end de plejer, er lidt ked af det. Jo større indblik vi og I får i jeres barns dagligdag jo bedre sikre vi os at jeres barn får udviklet deres fulde potentiale

Vi ser frem til et godt samarbejde med målet om at jeres barn får udviklet deres fulde potentiale så de med tiden bliver flyvefærdige Humlebier.