Velkommen til Humlebistuen

Humlebistuen er sidste skridt på vejen til at blive en flyvefærdig Humlebi. På stuen arbejder vi med at lave projekter og aktiviteter der komplimenterer de ressourcer og kompetencer der er i børnegruppen. Det er på Humlebistuen børnene virkelig skal føle de biddrager med noget til stuen og fællesskabet. Her på stuen er mange flere fælles projekter og bundne opgaver. Dette for at vi kan styrke det sociale fællesskab men også for at styrke det enkelte barn hen i mod den kommende skolestart.

Vores ønske er at alle børn får mulighed for at udvikle deres fulde potentialer, og det lader sig kun gøre hvis jeres barn får mulighed for at deltage, biddrage og føler sig som en del af fællesskabet. For at skabe de bedste betingelser for dette, arbejder vi videre med de værdier vi allerede har startet op på Puppestuen og bygger nogle flere lag på.

Tryghed og opstart på stuen.

Humlebistuen er en stue vi oplever alle vores børn glæder sig til at skulle gå på. Det er sidste stop inden skolen ,og det er noget ganske særligt. Igennem dialog og et indblik i hvad det vil sige at gå på Humlebistuen, kan vi sammen med jer forældre, sikre os en tryg opstart på stuen. Ved at vi fokuserer på nærvær og dialog med jeres barn, kan vi skabe en nær relation. Hvilket vi mener, er det bedste udgangspunkt for en tryg hverdag på stuen og for den videre udvikling herinde.

På Puppestuen fyldte det meget at blive selvhjulpen, og selv lære at klare forskellige ting. På Humlebistuen udvikles dette yderligere. Her vil det med tiden blive forventet, at jeres barn selv klarer alle ting, med en guidende og forstående voksen. På stuen får jeres barn større ansvar for at klare nogle opgaver . Det kan være i en periode at sørge for at der bliver dækket bord og ordnet stue efter maden. Det er en opgave vi oplever børnene vokser med og bliver utrolig stolte af, hvilket i også derhjemme kan eksperimenter med. Garderoben vil vi også sætte fokus på. Vi opfordrer børnene til at hænge deres tøj pænt på plads og sørge for, at det der er deres bliver i deres egen garderobe. Det vil være til stor hjælp for jeres barn hvis i som forældre sørger for at tingene i garderoben er tilgængelige for dem og at kurv og skab er overskueligt.

Selvværd og selvtillid.

På Humlebistuen bekræfter vi børnene i, at de er noget ganske særligt. Med et fokus på den enkelte kan vi bevidstgøre barnet omkring deres styrker og kompetencer. Med den viden vi har om børnene fra puppestuen, kan vi støtte op omkring jeres barn, med de ting de er gode til og guide og hjælpe der hvor det er nødvendigt. Vi ønsker at skabe en positiv opmærksomhed omkring jeres barns kompetencer og hvad de kan biddrage med på stuen. Herved lærer barnet sine styrker at kende og hvad de kan biddrage med til fællesskabet. Når de oplever sig selv som betydningsfuld, og at de med deres ressourcer og kompetencer kan biddrage til fællesskabet, vokser deres selvfølelse. Ved at vi som voksne bevidst gør brug af deres potentialer, vil de opleve sig selv og deres færdigheder, som værdifulde.  Herved vil de være klar til at vokse med den opgave det er, at blive Humlebi og de udfordringer der venter frem i tiden- og vi kan som voksne sørge for, at de bliver udfordret så de får udviklet deres fulde potentiale.

Sociale spilleregler.

På Humlebistuen arbejder vi meget med, hvad det vil sige at indgå i et socialt fællesskab. Hvilket indebærer at jeres barn bliver endnu mere bevidst omkring, at udvise tolerance over for andre, men samtidig tør stå ved sig selv og sine værdier. Vi ønsker i et samarbejde med jer, at gøre jeres barn klar til, denne opgave, da det kræver mod, at sige fra over for selv sine nærmeste venner. Modet kommer når jeres barn er tryg og har tillært sig nogle færdigheder til, at kunne indgå i et socialt fælleskab. Ved at vi hjælper jeres barn med at sætte ord på sine følelser, og ved at sætte ord på det der er sket, kan vi sammen give jeres barn nogle færdigheder så det, med tiden lærer, at løse konflikter på egen hånd. Vi ønsker at alle børn får en forståelse af hvordan man er en god ven, og at de lærer at gå forrest og tør sige fra over for mobberi. Dette gør vi igennem dialoger på stuen og med hjælp fra pædagogisk materiale fra ”fri for mobberi”.

Da vi arbejder mod at blive skole parat, er det en stor del af at blive Humlebi, at man kan lytte til og modtage en kollektiv besked. Når vi skal i gang med aktiviteter og projekter bliver det fortalt i plenum. Det kan være svært i starten at koncentrer sig og lytte i længere tid. Men vi oplever at børnene hurtigt får lært det.  

Ansvarlighed.

At tage del af en stue og et socialt fællesskab indebærer også, at man kan udvise ansvarlighed over sig selv, andre og alle de ting man er en del af. Derfor er det vigtigt at vi i samarbejde med jer, viser, fortæller og lærer jeres barn om vigtigheden af at tage ansvar for sine egne handlinger. Støtte dem i de konsekvenser det har, når man siger noget eller træffer et valg. Når jeres barn tager ansvar for sig selv vokser selvfølelsen. Samtidig bliver jeres barn bevidste om, at der er grænser for hvad der er tilladt, eller hvad der er godt at gøre, så udfaldet af deres handlinger bliver ønskværdige.

 At tage ansvar handler også på stuen om at behandle vores ting ordentligt. At sørge for at lægge de ting man har leget med på sin plads igen efter brug. Dette gælder også når man bliver hentet. Her ønsker vi i samarbejde med jer, at jeres barn kommer godt hjem fra børnehave, med en god følelse omkring at gå herfra med ”tingene” i orden og på sin plads. Her i ligger også, at jeres barns garderobe er tilgængelig og overskuelig for jeres barn, så alt kan nås og der er de ting jeres barn har brug for. På den måde lærer jeres barn at gøre noget færdigt, men også gøre noget godt for sig selv og dem der kommer efter. Det er ikke særlig rart at komme til et sted hvor tingene mangler, eller er ødelagte.

Sprogligudvikling og demokratiske processer.

Dialog og kommunikation, er et af vores vigtigste redskaber, til at formilde buskaber, vise omsorg og nærvær. Dette kan være både det talte og det kropslige sprog.

På Humlebistuen er kommunikation et af de vigtigste elementer.  Der er fokus på at kunne føre en samtale med andre, og dette styrker vi ved at skabe rum for samtaler. Vi byder ind med forskellige samtale emner evt. oplevelser fra weekenden, sommerferie, hvordan føles det at være ked af det osv. Ved at vi i samarbejde med jer forældre, guider og spøger nysgerrigt ind til jeres barn lærer de herved at sætte ord på oplevelser og følelser.

Når der fortælles og læses historier på stuen, er der altid en efterfølgende dialog omkring moralen og fortællingens budskaber. Dette for at jeres barn skal opleve de værdier der er i fortællinger, så de med tiden også selv kan fortælle og forstå moraler. Specielt i arbejdet med mobning, arbejder vi med historie fortælling og morale da det er en god indgangsvinkel til større forståelse for hvad det gør ved os mennesker når vi bliver mobbet. Samt hvad man kan gør for at stoppe det og være forgangsmand for at bryde mobberiet.

Demokrati er også noget vi præsenterer børnene for på stuen. Igennem dialog lærer vi jeres barn at kunne argumentere for sine idéer og tanker. Vi ønsker, at vi i samarbejde med jer forældre kan lære jeres barn at træffe beslutninger i fælleskab, det er en læringsproces hvori de skal lære at sætte egne behov til side og lytte til andres. Det er også en læringsproces, at acceptere at det ikke altid går den vej man ønsker sig, men at man skal følge det der er besluttet. Det kan være vi skal beslutte hvordan legetøjet skal stå på stuen, hvor vi skal tage hen på tur osv. Dette kan i støtte op omkring derhjemme, ved at lade jeres barn være med i nogle beslutninger. Igen er det dialogen og sproget der er i fokus. Dette styrker det enkeltes barns følelse af at være medbestemmende og at have medindflydelse på hvad der foregår på stuen, en vigtig del af det at være en del af fællesskabet.

Kreativitet og projekter.

Når vi laver projektet og kreative ting på stuen, har det for det meste en tilknytning til et specifikt emne ex. fugle – de nordiske guder – årstiderne osv. Dette for at jeres barn opnår en større læring omkring emnet men også kan arbejde ud fra en kronologi. Vi ønsker at udfordre børnenes fantasi, så de kan ”slippe” den løs og bruge den konstruktivt i sine lege men også i mere kreative processer. Det er ikke let for alle,og derfor vil der ved hvert emne være forskellige aktiviteter tilknyttet, da vi ønsker at alle børn kan deltage og føle de bidrager med noget i processen. Samtidig stilles der større krav til deres koncentration og præstationsevne.

På Humlebistuen arbejder vi med mange forskellige materialer, for at børnene kan få en fornemmelse og et indblik i hvad der kan skabes ex. ud fra aviser, æggebakker osv. Vi vil vise vej til at slå fantasien løs, og den magi det er for børn når de sidder med en æggebakke og ender ud med en smuk fugl.

Når vi laver bundne opgaver og projekter på stuen, så er det bla. med det formål at skabe læreprocesser om at gøre sig umage og turde springe ud i det ukendte og gøre ting færdige. Dette kan i som forældre støtte op omkring ved også, at begynde at stille større krav til jeres barns tegninger, at de bruger flere farver, tegner mere end en streg osv. Vi begynder også så småt, at lave opgaver med tal og bogstaver, dette for at jeres barn bliver præsenteret og bekendt med disse. Det vil med tiden også blive forventet at jeres barn selv skriver sit navn på de ting de laver. Vi guider og støtter naturligvis op, for det er ikke lige let for alle. Dette er også noget der er godt at lege med derhjemme så jeres barn bliver helt fortroligt med sit navn, da det er godt at kunne når man starter i skolen.

Krop og bevægelse.

På Humlebistuen udfordres børnene også både grov og fin motorisk.  For at jeres barns finmotorik og deres koncentration skærpes vil der være flere bundne opgaver ex. med at klippe. Samtidig fokuserer og guider vi børnene i at bruge skrivegrebet. Dette bla. Når de skriver deres navn og tegner. Vi lytter til mange forskellige typer musik for at fornemme hvad det gør i os. Samtidig danser vi og bevæger vi os på mange forskellige måder. Dette er en stor udfordring for nogle, både det at skulle danse men også bevæge sig i uvante stillinger. Vi støtter op omkring og guider de børn der synes det er svært, det kan være vi får en kammerat til at være med, da det herved kan blive lettere at slå sig løs når både den voksne og venner også gør det.

At lærer sig selv at kende, indebærer også at kunne være i ro. På stuen bestræber vi os på, at skabe rum så børnene ind imellem kan få en pause og slappe helt af og mærke sig selv. Det kan være os der fornemmer at jeres barn har brug for en pause eller barnet selv der ønsker det. Vi tilbyder bla. høreværn hvilket har vist sig at være meget populært og børnene bruger dem på eget initiativ når de læser bøger, leger eller bare vil sidde og slappe af uden for megen uro omkring dem.

Vi laver projekter der er målrettede kroppen. Her har vi bla. løb på programmet for Humlebi børnene. Dette munder ud i en ”Marathon” distance rundt om blokken, når Humlebien afholder sit årlige OL. Det er en stor glæde og sejr for Humlebi børnene når de løber ind på legepladsen og alle de andre børn og voksne står og klapper dem i ”mål”. Ved indgangen til Humlebien overrækkes der en fakkel. Med faklen forrest tændes vores bål og Humlebiens OL er herved officielt åbnet.

Daglig dialog og samarbejde.

Det er vigtigt at i som forældre går på Nem Børn, for at få alle nyheder omkring jeres barns stue. Med et fokus på jeres barn/børnene når vi ikke altid at formidle alle ting ud. For at sikre jer, at I får al den vigtige information omkring Humlebistuens /Humlebiens pædagogiske aktiviteter og tiltag skal i dagligt bruge Nem Børn.

Gennem daglig dialog giver vi hinanden mulighed for at støtte op omkring jeres barns udvikling. Det kan ex. være viden om jeres barn har sovet dårligt – i har haft gæster på besøg og det er blevet sent osv. Disse informationer er vigtige for os på stuen da vi herved endnu bedre kan tage hensyn til jeres barn og tolke deres signaler hvis de ex. er mere trætte end de plejer, er lidt kede af det. Jo større indblik vi og I får i jeres barns dagligdag jo bedre sikre vi os at jeres barn får udviklet deres fulde potentiale